Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048 T:67181931 pjms@riga.lv

Home » Vakances

Vakances

Pāvula Jurjāna mūzikas skola konkursa kārtībā aicina darbā

 • mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 2 vakances
 • klavierspēles pedagogu – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 2 vakances
 • koncertmeistaru – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos  445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 2 vakances
 • kontrabasa spēles pedagogu – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance
 • vijoles spēles pedagogu – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance
 • vokālās mūzikas pedagogu – amata darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto kārtību, ņemot vērā faktiski nostrādātās dienas un stundas pārskata periodā (mēnesī) – 1 vakance

Pedagoga darba pienākumi:

 • Īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem.
 • Veikt ierakstus skolvadības sistēmā “e-klase”.
 • Sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību.
 • Gatavot mācībām nepieciešamos mācību materiālus.
 • Gatavot izglītības procesa novērtēšanai nepieciešamos pārbaudes darbus.
 • Gatavot pārskatus par izglītojamo darbu un apspriest tos ar citiem pedagogiem un vecākiem.

Koncertmeistara darba pienākumi:

 • Patstāvīgi sagatavot un izpildīt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus darbus.
 • Patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbu pavadījumus Skolas un ārpusskolas koncertos, konkursos un pasākumos.
 • Sniegt izglītojamam atbalstu skaņdarba interpretācijas tehniskā un mākslinieciskā līmeņa celšanā un personības izaugsmē.
 • Piedalīties repertuāra izvēlē un koncertprogrammas sastādīšanā.

Prasības pretendentiem/-ēm: 

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • precizitāte un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • veicot amata pienākumus, ievērot saistošos ārējos un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas iekšējos normatīvos aktus.

Kontaktpersona – Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktora palīdze Vineta Pakamane, tālrunis 67181928, e-pasta adrese vpakamane2@edu.riga.lv.

Pretendentus aicinām pieteikties nosūtot motivētu pieteikuma vēstuli un īsu dzīves aprakstu (CV) uz e-pasta adresi pjms@riga.lv  vai klātienē Pāvula Jurjāna mūzikas skolā (4.telpā), Baložu iela 27, Rīga, LV-1048, darba dienās no plkst.10:00 līdz 17:00 līdz 2021.gada 27.augustam.

P.S. Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzu norādīt to pieteikumā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Pāvula Jurjāna mūzikas skola informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde Pāvula Jurjāna mūzikas skola Adrese: Baložu iela 27, Rīga, LV – 1048; tālrunis: 67181931; elektroniskā pasta adrese: pjms@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.