Mūzikas skola, kas atrodas kādā no klusās Baložu ielas namiem Pārdaugavā, nosaukta komponista, diriģenta un dziedātāja Pāvula Jurjāna vārdā. Tā ir viena no Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārziņā esošajām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kurā var apgūt pamatzināšanas un iemaņas mūzikas instrumentu spēlē.

Audzēkņu skaits, kas pārsniedz 500, ļauj mūzikas skolu ierindot starp lielākajām visā Latvijā. Bērnu mācības nodrošina augsti profesionāls un radošs kolektīvs, kuru vidū ir arī vairāki skolas absolventi. Jauno talantu izcilie sasniegumi ne tikai Latvijas Republikas, bet arī starptautiskajos konkursos ik gadu ir spilgts apliecinājums pedagogu augstvērtīgam darbam. Te var minēt gan bijušos, gan esošos audzēkņus Artūru Cingujevu, Olgu Jegunovu, Līvu Zilgalvi, Jāni Tretjuku, Austri Apeni, Līgu Vanagu un daudzus citus.

Audzēkņiem ir iespējas iegūt arī kolektīvās muzicēšanas pieredzi. Skolā izveidots gan vijolnieku ansamblis, gan pūšaminstrumentu kvintets, kā arī akordeonistu ansamblis. Īpaši jāatzīmē Ievas Mežgailes un Andas Zaborovskas vadītais koklētāju ansamblis, kura muzicētprasme augstu novērtēta pat Dziesmu svētku skatēs. Kolektīvās muzicēšanas iemaņas tiek nostiprinātas ne tikai regulāros koncertos, bet arī vasaras radošajās nometnēs.

Skolas koncertzālēs tiek organizēti gan audzēkņu radošie vakari, gan dažādi konkursi. 2003. gada rudenī notika pirmais Pāvula Jurjāna mūzikas skolas rīkotais konkurss pianistiem „Jaunais virtuozs”, kurā atbalstu sniedza Rīgas domes Kultūras pārvalde.

Mūsu mūzikas skola ir progresīva izglītības iestāde, atvērta jaunām idejām un projektiem, tās galvenais mērķis ir virzīt audzēkņus tālākai izglītībai mūzikas vidusskolās. Skolā radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai nodrošinātu pedagogu un audzēkņu kvalitatīvu radošo darbu. Tiek piedāvātas plašas, gaišas mācību telpas, labi mūzikas instrumenti, divas koncertzāles, darbojas bibliotēka ar ievērojamu nošu un ierakstu krājumu.

Pāvula Jurjāna mūzikas skola ir akreditēta mācību iestāde, kuru absolvējot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
Konsultācijas iestājpārbaudījumiem notiek maijā pēdējā nedēļā, iestājpārbaudījumi – jūnija pirmajā nedēļā.

Skolā uzņem audzēkņus bez vecuma ierobežojuma.

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmo reizi komponistā, otro reizi – atskaņotājā, trešo reizi – klausītāju sirdīs.
  1. Audzēkņu skaits pārsniedz 500.

  2. Audzēkņiem ir iespējas iegūt kolektīvās muzicēšanas pieredzi.

  3. Vasaras radošās nometnes.

  4. Konkurss pianistiem „Jaunais virtuozs”.

  5. Mācību materiālu krātuve ar nošu un ierakstu krājumu.