Informācija par uzņemšanu Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 2020./2021.m.g.

Dokumenti (iesniegums uz skolas veidlapas, ģimenes ārsta izziņa), uzrādot pretendenta personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase, personas apliecība (ID karte)), iesniedzami skolā no 3. līdz 14. augustam, darbadienās no plkst.10.00 līdz 18.00.

Mācību ilgums skolā ir 1,3,4,6,8 gadi, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Programmas un iespējas

  •   Profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.-9.klase:                        

klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, vokālā mūzika.

10.-12.klase:

klavierspēle, vijoļspēle, kontrabasa spēle, obojas spēle, fagota spēle, saksofona spēle.

  • Interešu izglītības programmas

Klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle,  mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle, sitaminstrumentu spēle, dzirdes attīstība.

Konsultāciju laiki

  1. un 18. augusts

Iestājpārbaudījumu laiki

20., 21. augusts (uzstāšanās kārtība tiks publicēta skolas mājaslapā).

Iestājpārbaudījumu prasības

  • Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu vai divas dziesmas ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
  • Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
  • Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).

Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc  pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus mūzikas instrumentu spēlē, solfedžo un mūzikas literatūrā (atbilstoši izvēlētās izglītības programmas mācību plānam).

Rezultātu paziņošana

Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana 24. augustā plkst.16.00.